Protokol o Ekologické likvidaci

Příloha č. 3 k vyhlášce 352/2008 Sb.

Povrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Potvrzení o převzetí autovraku je přílohou č.3 vyhlášky č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky a je dokumentem, který je nutno předložit při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Potvrzení o převzetí autovraku má vyhláškou č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky daný jednotný vzor a obsah. Zároveň jej mohou vystavovat organizace, kterým byl udělen příslušný souhlas KÚ podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Potvrzení o předání autovraku je platné při odhlašování vozidla z centrální evidence silničních vozidel na celém území ČR, zároveň i v zemích EU (Směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností).

Toto potvrzení Vám bezplatně vystavíme.K příloze č. 3

Pořadové číslo potvrzení (PČP) – toto číslo musí být pro každé potvrzení vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků jedinečné v souvislé vzestupné řadě. Identifikační číslo potvrzení v systému (IČPS) – vyplňuje se jedinečné číslo generované informačním systémem sledování toku vybraných autovraků pro každé potvrzení o převzetí autovraků do zařízení vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků.

IČ provozovatele – vyplňuje se identifikační číslo provozovatele zařízení ke sběru autovraků, bylo–li přiděleno; pokud má provozovatel IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Název provozovatele – vyplňuje se obchodní firma nebo název, je–li provozovatel právnickou osobou a jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, je–li provozovatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku.

Adresa provozovny, ve které došlo k převzetí autovraků – uvádí se přesná a úplná adresa provozovny provozovatele, ve které došlo k převzetí autovraků.

Přejímající osoba – vyplňuje se jméno a příjmení osoby, která potvrzení vystavila.

Souhlas vydal – uvádí se název krajského úřadu, který vydal souhlas k provozu zařízení ke sběru autovraků.

Číslo jednací souhlasu – uvádí se číslo jednací souhlasu vydaného provozovateli ke sběru autovraků.

Datum vydání souhlasu – uvádí se datum vydání souhlasu vydaného provozovateli ke sběru autovraků ve formátu dd/mm/rr.

Datum převzetí autovraků – vyplňuje se datum převzetí vozidla provozovatelem do zařízení ke sběru autovraků ve formátu dd/mm/rr.

Registrační značka autovraků – vyplňuje se registrační značka, respektive dříve uváděná státní poznávací značka vozidla, které bylo předáno provozovateli.

Kategorie vozidla, výrobce a typ (model) – vyplňuje se podle údajů uvedených v technickém průkazu.

Hmotnost autovraků – vyplňuje se hmotnost vozidla v tunách na tři desetinná místa zjištěná v okamžiku jeho předání do zařízení.

Identifikační číslo vozidla (VIN) – vyplňuje se podle technického průkazu.

Identifikační číslo nutných částí vozidla, je-li na nich uvedeno – vyplňuje se identifikační číslo motoru a karoserie.

Číslo technického průkazu – uvádí se číslo technického průkazu.

Rok výroby / první registrace vozidla ve státě registrace – uvádí se rok výroby nebo první registrace vozidla.

Předávající – vyplňuje se jméno a příjmení osoby, která vozidlo do zařízení předala. V případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se uvádí název subjektu tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku. V případě obce se vyplňuje její název.

Státní příslušnost předávajícího – uvádí se u fyzických osob.

Adresa předávajícího (trvalý pobyt) – uvádí se trvalý pobyt osoby, která vozidlo do zařízení předala, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání adresa sídla nebo místa podnikání, v případě obce se vyplňuje její adresa; trvalý pobyt se nevyžaduje u státních příslušníků jiných zemí EU a EHP.

IČ nebo datum narození předávajícího – v případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se uvede IČ bylo-li přiděleno; pokud má předávající IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. V případě, že je předávající fyzickou osobou, vyplňuje se v řádku pouze datum narození ve formátu dd/mm/rrrr.“.

Pro kontrolu zda bylo Vaše vozidlo skutečně Ekologicky zlikvidováno vstupte do portálu Ministerstva životního prostředí
MA ISOH.

Dokumenty které by Vás mohli zajímat

Zákon o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů (PDF, 777 kB)

Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky (PDF, 164 kB).